LENALIDOMIDE

JAMP – LENALIDOMIDE 02506130 – 2.5 mg
02506149 – 5 mg
02506157 – 10 mg
02506165 – 15 mg
02506173 – 20 mg
02506181 – 25 mg JAMP PHARMA